The pendulum lab - Period investigation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان The pendulum lab - Period investigation
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Pendulum
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده Geoff Phillips
مدرسه / سازمان Southwood BGS
ارسال شده 4/28/09
بروزرسانی شده 4/28/09