The pendulum lab - Period investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The pendulum lab - Period investigation
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pendulum
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Geoff Phillips
Email liên lạc gphillips@bigpond.com
Trường / Tổ chức Southwood BGS
Ngày đăng ký 28/04/2009
Ngày cập nhật 28/04/2009