The pendulum lab - Period investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The pendulum lab - Period investigation
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pendulum
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Geoff Phillips
Trường / Tổ chức Southwood BGS
Ngày đăng ký 28/04/2009
Ngày cập nhật 28/04/2009