Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Visualizing Current, Voltage and Resistance
شرح Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Circuits، Electricity
شبیه سازی ها مدار باتری - مقاومت، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن، حرکت پرتابه، مقاومت درون سیم


نویسنده Stephan Graham
مدرسه / سازمان Arrupe Jesuit High School
ارسال شده 5/3/07
بروزرسانی شده 5/3/07