български (Bulgarian)

Alpha Decay Java Алфа-разпад Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Балансиране (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Балансиране на химични уравнения (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Наелектризиране на тела (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Балони и статично електричество Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Battery-Resistor Circuit_bg Download Run now
Battery Voltage Java Напреежение на батерията Download Run now
Beer's Law Lab Java Закон на Беер Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Пречупване на светлината (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Пречупване на светлината Download Run now
Beta Decay Java Бета-разпад Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Изгради атом (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Построяване на атом Download Run now
Buoyancy Flash Плаване Download Run now
Capacitor Lab Java Лаборатория за кондензатори Download Run now
Charges and Fields Flash Заряди и полета Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Виртуална лаборатория за изграждане на вериги (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC) Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Цветно зрение (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Цветно зрение Download Run now
Concentration Java Концентрация Download Run now
Conductivity Java Проводимост Download Run now
Density Flash Плътност Download Run now
Electric Field of Dreams Java Ел. поле на мечтите Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей Download Run now
Faraday's Law Flash Закон на Фарадей Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Действие на силите и движение (HTML5) Download Run now
Fourier: Making Waves Java Фурие: Получаване на вълни Download Run now
Friction (HTML5) HTML Триене (HTML5) Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Geometric Optics Flash Геометрична оптика Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Гравитация и орбити (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Гравитация и орбита Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Гравитационна сила (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Лаборатория на гравитационните сили Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Закон на Хук (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Изотопи и атомна маса (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Изотопи и атомна маса Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Наелектризиране на човек (HTML5) Download Run now
Magnet and Compass Java Магнит и компас Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Магнити и електромагнити Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Форма на молекулите (HTML5) Download Run now
Motion in 2D Java Движение в 2D Download Run now
Nuclear Fission Java Разцепване на ядро Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Закон на Ом (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Закон на ОМ Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Махало (HTML5) Download Run now
Photoelectric Effect Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML Скала pH (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game Java Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Съпротивление на проводник (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Съпротивление на проводник Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Експеримент на Ръдърфорд (HTML5) Download Run now
Signal Circuit Java Електрическа верига Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Състояния на материята (HTML5) Download Run now
John Travoltage Java Джон Траволтаж Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Под налягане (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Интерференция на вълни Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Разпространение на вълна (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Bulgarian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.