Đẳng thức: Phần cơ bản - Phương trình | Bất đẳng thức | Suy diễn theo tỷ lệ - PhET Interactive Simulations

Đẳng thức: Phần cơ bản

Đẳng thức: Phần cơ bản simulation

Topics

 • Phương trình
 • Bất đẳng thức
 • Suy diễn theo tỷ lệ

Sample Learning Goals

 • Dùng mô hình cân để giải phương trình 1 ẩn và kiểm chứng chiến thuật giải của bạn
 • Sử dụng lý luận tỷ lệ để xác định giá trị của một vật

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSA-REI.B.3

 • HSA-REI.A.1

 • HSA-CED.A.3

 • HSA-CED.A.1

 • 8.EE.C.8

 • 8.EE.C.7a

 • 8.EE.C.7

 • 7.EE.B.4

 • 7.EE.B.3

 • 6.EE.B.6

 • 6.EE.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.14