Diffusion Conceptual Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Diffusion Conceptual Lab
Mô tả This lab introduces the idea of warmer gases diffusing faster. It includes scaffolds for EL students.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Diffusion, Gases, Graham's Law
Mô phỏng Sự khuếch tán (HTML5)


Tác giả Shawn Kirby
Trường / Tổ chức Palm Springs High School
Ngày đăng ký 23/06/2022
Ngày cập nhật 23/06/2022