projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả The aim of this report is to check the relation between the range and, consequently, the angle of the projectile with and without air resistance, in the same way as the maximum height. In addition, a projectile motion inside the XY-plane may be a two-dimensional motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Range, acceleration, angle, height, projectile motion, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Maryam alzaabi
Trường / Tổ chức university of Sharjah
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020