Vector


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Vector
Mô tả in this experiment, you will learn how to calculate resultant forces of different vectors using two types methods: analytical(using calculator ) and graphical, and how scalar and vector quantities specified.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá "Vectors"
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Khadija Aloughani
Email liên lạc khadijaaloughani34@gmail.com
Trường / Tổ chức University student
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020