projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this lab is to find the time of flight and range of a projectile at a certain height and different initial speeds without air resistance , and record the data given.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion, range, time of flight
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả jawaher almazzmi
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 13/10/2020
Ngày cập nhật 13/10/2020