Vector Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Vector Addition
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lab Report of adding Vectors
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Maryam Aljaziri
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 28/09/2020
Ngày cập nhật 28/09/2020