SIMPLE DC MEASUREMENTS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề SIMPLE DC MEASUREMENTS
Mô tả this activity has two parts which are: - learn how to construct a simple DC circuit and measure the current and the voltage. - Study the series and parallel combination.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, current, ohm's law, parallel, resisto., series, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Tahani Alsarayreh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 04/07/2020
Ngày cập nhật 04/07/2020