Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator
Mô tả In this "computer-based experiment, students will investigate how the frequency of oscillation of a mass-spring system is affected by the following factors: amplitude, spring constant, and mass.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHM, oscillation, simple harmonic motion, spring, springs
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Ferdinand Bautista
Email liên lạc ferdinandsbautista@hotmail.ph
Trường / Tổ chức Manila Science High School
Ngày đăng ký 24/05/2020
Ngày cập nhật 24/05/2020