Refraction Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refraction Lab
Mô tả In this lab students will examine the way light bends as it goes from one medium to another. They will check their work with Snell's Law. They will also examine Total Internal Reflection and the intensity of both refracted and reflected light.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá critical angle, light, phew, refraction, total internal reflection
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Michael Barr
Trường / Tổ chức Beacon HS
Ngày đăng ký 04/05/2020
Ngày cập nhật 04/05/2020