Time Period is Independent of Amplitude and Mass of the Pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Time Period is Independent of Amplitude and Mass of the Pendulum
Mô tả This document will help the students to understand that the time period of a simple pendulum is independent of the mass and the amplitude of the vibration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, Mass of Pendulum, Simple Pendulum, Time Period
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Dr Akhlaq Ahmad
Trường / Tổ chức RISY
Ngày đăng ký 26/03/2020
Ngày cập nhật 26/03/2020