Introduction to Gas Variables


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Gas Variables
Mô tả I designed this activity as an introduction to the gas variables for my high school Fundamentals of Chemistry (Chemistry concepts) class. It would work great for middle school too.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas Laws, Gas Relationships, Gas Variables, Pressure, Temperature, Volume
Mô phỏng Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Patrick Kalmi
Trường / Tổ chức Eagan High School - ISD 196
Ngày đăng ký 07/10/2019
Ngày cập nhật 07/10/2019