B1 GRAFICAS DE MOVIMIENTO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề B1 GRAFICAS DE MOVIMIENTO
Mô tả Guía para visualizar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para ello el usuario jugará con los valores de posición, velocidad y aceleración.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá MRU Y MRUA
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 30/08/2019
Ngày cập nhật 31/08/2019