Types of Energy Transferred Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Types of Energy Transferred Worksheet
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical, electrical, energy, light, mechanical, thermal
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5)


Tác giả Jamie Christian
Email liên lạc jamielc41@yahoo.com
Trường / Tổ chức Heritage Hall School
Ngày đăng ký 05/05/2019
Ngày cập nhật 05/05/2019