Force and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion
Mô tả
Chủ đề Khác
Cấp độ Trung học CS
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Force and Motion
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Julius Anderson
Email liên lạc janderson8@ebrschools.org
Trường / Tổ chức Mckinley Middle Academic Magnet
Ngày đăng ký 23/01/2019
Ngày cập nhật 23/01/2019