Roll an Atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roll an Atom
Mô tả Students are asked to roll dice which will dictate what atom they will be creating. They will then create these atoms on phet and draw them on their assignment. Students may also be asked to make 3D models to add to the lesson.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atom, Game, Sub Plan
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Hana Buttles
Trường / Tổ chức UW Stout
Ngày đăng ký 17/01/2019
Ngày cập nhật 17/01/2019