Waves on a String AP1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String AP1
Mô tả Designed for AP1 students
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP 1, AP1, fundamental frequency, harmonics, interference, reflection, wave velocity
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Sarah Cunningham
Trường / Tổ chức Easley HS
Ngày đăng ký 02/03/2018
Ngày cập nhật 02/03/2018