3 Projectile Motion Factors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 3 Projectile Motion Factors
Mô tả Students investigate the effects of launch angle, initial velocity, and launch height on projectile motion range. This activity neglects air resistance.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá launch angle, projectile motion, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Mary Teren
Trường / Tổ chức McEachern High School
Ngày đăng ký 30/01/2018
Ngày cập nhật 30/01/2018