Displaying, Analyzing, and Summarizing Data Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Displaying, Analyzing, and Summarizing Data
Mô tả • Students will conceptualize data as having variability that can be represented by a distribution Students will be able to describe the pattern formed by the data, as well as describe any outliers of that data. • Students will be able to display, analyze and summarize data with dot plots and histograms This activity is designed to go with GoMath Grade 6, Module 16, lessons 4 and 5 on Dot Plots and Histograms. We envision this being a first-day activity, with the second day covering the following content: o Variable data and statistical questions o Constructing frequency tables from data and dot plots o Constructing histograms from frequency tables
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá data, distribution, dot plot, histogram, outliers
Mô phỏng Xác suất Plinko (HTML5)


Tác giả Jeffrey Bush
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/12/2017
Ngày cập nhật 13/12/2017