Capacitors Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitors Lab
Mô tả Effect of changing V, d, A on C, Q, E of capacitor.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitance, Capacitor, Discharging capacitor, Plate area, Plate separation
Mô phỏng Tụ điện: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Arooj Mukarram
Trường / Tổ chức The Prairie School
Ngày đăng ký 17/11/2017
Ngày cập nhật 28/02/2018