Magnets and Compasses


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnets and Compasses
Mô tả This allows students to explore how a magnet affects a compass; determining how magnetic field strength changes with distance; linking bar magnets fields to the Earth.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Magnet; magnetic fields; magnetic field strength; compass; Earths magnetic field
Mô phỏng Nam châm và la bàn


Tác giả Simon Lees
Email liên lạc slees@sthildas.qld.edu.au
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 02/03/2017
Ngày cập nhật 02/03/2017