Student Guide for PhET - States of Matter in html5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - States of Matter in html5
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond length, gas, interactive forces, liquid, solid, states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 30/12/2016
Ngày cập nhật 30/12/2016