Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Magnets and Electromagnets simulator for Part 1 and Ohm's Law Simulator for Part 2.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá attract, current, magnetic field, poles, repel, resistance, voltage
Mô phỏng Nam châm và nam châm điện, Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016