Natural Selection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural Selection
Mô tả I generated a population with various types of bunnies such as long teeth, brown fur, white fur, etc. in order to have them mate with one another to increase the population of the land.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá brown fur, long teeth, short teeth, white fur
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Alexis Banks
Trường / Tổ chức Germanna Community College
Ngày đăng ký 28/05/2016
Ngày cập nhật 28/05/2016