What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?
Mô tả What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemistry, acid, base
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Chris Justus
Email liên lạc justucr@nv.ccsd.net
Trường / Tổ chức West Prep High School
Ngày đăng ký 06/05/2016
Ngày cập nhật 06/05/2016