h


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề h
Mô tả h
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá h
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Bobby Fine
Trường / Tổ chức homeschool
Ngày đăng ký 19/04/2016
Ngày cập nhật 19/04/2016