Investigation Into Static Equilibrium


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigation Into Static Equilibrium
Mô tả A guided inquiry into rotational equilibrium and foundations for discussion of torque
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Rotational Equilibrium, Static Equilibrium, Torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Beau Dodson
Trường / Tổ chức NISD
Ngày đăng ký 12/01/2016
Ngày cập nhật 19/01/2016