Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed
Mô tả a simple experiment for junior high school students to evaluate the relationship between wavelength, frequency and speed
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá experiment, wave equation, wave properties, year 9
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Mark Wilson
Trường / Tổ chức Broughton Anglican College
Ngày đăng ký 29/11/2015
Ngày cập nhật 29/11/2015