Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers
Mô tả This activity should come after Part 1 or as a lesson for students who are ready to explore improper fractions and mixed numbers. This lesson helps students Identify and generate simple equivalent fractions and explain why the mixed numbers and improper fractions are equivalent. Students will use different models and representations to compare fractional parts. They will use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of improper fractions and mixed numbers using drawings and models, 2) Recognize and generate equivalent improper fractions and mixed numbers.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Mô phỏng Phân số (HTML5), Phân số


Tác giả Michael Matassa
Email liên lạc michael.matassa@bvsd.org
Trường / Tổ chức Manhattan Middle School
Ngày đăng ký 25/09/2015
Ngày cập nhật 25/09/2015