Introduction to Forces and Newton's Laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Forces and Newton's Laws
Mô tả Students make guided observations which they connect to statements about Newton's Laws of Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Friction, Newton's Laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Michael Pennisi
Trường / Tổ chức Schaumburg High School
Ngày đăng ký 15/09/2015
Ngày cập nhật 15/09/2015