Plate Tectonics Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics Lab
Mô tả This lab can be completed in one class period with students working in teams of two. This lab covers information regarding the composition of continental and oceanic crust, the types of plate boundaries, types of stress applied at plate boundaries, and examples of landforms that are found at each boundary.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab, plate, tectonics
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Cesar Duran
Trường / Tổ chức Santa Ana Unified School District
Ngày đăng ký 14/09/2015
Ngày cập nhật 14/09/2015