Forces and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion
Mô tả This activity is for the evaluation of the students' understanding on the basic concept of Forces and Motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Friction, Net force, acceleration, speed, sum of forces
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes
Trường / Tổ chức Mindanao State University- Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 29/08/2015
Ngày cập nhật 29/08/2015