Force and Motion Basics - Second grade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion Basics - Second grade
Mô tả These are 2 lessons that I have not used in class yet, but plan to this coming school year.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Anne Mason
Trường / Tổ chức Elk Creek Elementary
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015