PhET Shapes Inquiry Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Shapes Inquiry Lab
Mô tả Used as an opener to molecular geometry before I teach VSEPR theory.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá VSEPR, molecular geometry, shapes
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử


Tác giả Michael Kwasny
Trường / Tổ chức South Milwaukee High School
Ngày đăng ký 10/06/2015
Ngày cập nhật 10/06/2015