PhET LAB Alpha (IB 7.2) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET LAB Alpha (IB 7.2)
Mô tả Students use PhET to describe and model alpha decay and define half-life. They also create a graph of radioactive decay using Excel and uncertainties.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha, decay, half-life, radioactive
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả Benjamin Forbes
Trường / Tổ chức Stafford County Public Schools
Ngày đăng ký 16/02/2015
Ngày cập nhật 16/02/2015