Electric Field PhET Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field PhET Lab
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Field, Electric Field Lines
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Amy Hayes
Trường / Tổ chức Flowery Branch High School
Ngày đăng ký 23/01/2015
Ngày cập nhật 23/01/2015