Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration
Mô tả This Interactive Lecture Demonstration Guide has the following goals. Students will be able to:(1) Compare and describe saturated and unsaturated solutions at the particle-level, and in terms of macroscopic observations; (2) Explain how and whether changes in solute amount and changes in volume affect the concentration of unsaturated and saturated solutions; and (3) Relate the maximum concentration of saturated solutions (at a particular temperature) to the identity of the solute.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Solute, concentration, molarity, saturated, solution, solvent, supersaturated, unsaturated
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ, Nồng độ Mol (HTML5), Nồng độ Mol, Muối và độ hoà tan


Tác giả Ted Clark, Julia Chamberlain
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 08/06/2015