Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/11/2014
Ngày cập nhật 24/05/2016