Point-Slope Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Point-Slope Lesson and Activity Sheet
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Linear Equation, Lines, Point-Slope Form, Pre-Algebra, Slope
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính


Tác giả Amanda McGarry
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/09/2014
Ngày cập nhật 04/08/2015