Investigating Electromagnetism Applications A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Electromagnetism Applications
Mô tả In this lab, students will determine how a pickup coil can be used to generate electricity, the characteristics of a strong electromagnet and define a generator and explore how it interacts with a magnetic field to create an electric current.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá induction, magnets
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014