LeChateilier's Principle - Concentration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LeChateilier's Principle - Concentration
Mô tả This is a companion for Reactions & Rates. Students play with the sim to see and understand on a particle level why equilibrium shifts when put under a stress of changing concentration.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá LeChatelier, equilibrium, shift
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Robert Strauss
Trường / Tổ chức East Hampton High School, East Hampton, NY
Ngày đăng ký 29/04/2014
Ngày cập nhật 29/05/2014