Satellite Motion Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Satellite Motion Lab
Mô tả Students investigate Newton's Synthesis as well as Kepler's Laws. Students will create a stable circular solar system by finding the value of G the simulation employs.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá G, Kepler's Laws, Universal Gravitational Constant
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Scott Goelzer
Trường / Tổ chức Coe-Brown Northwood Academy
Ngày đăng ký 13/05/2013
Ngày cập nhật 13/05/2013