Graphical Relationships in Electric Fields


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Graphical Relationships in Electric Fields
Mô tả Activity uses the simulations to generate data to be analyzed using LoggerPro software. Allows for graphical analysis and equations related to voltage and Coulombs Law
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electrostatics
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Mitzi Guhy
Trường / Tổ chức Mayfield High School
Ngày đăng ký 12/04/2013
Ngày cập nhật 20/04/2015