The Moving Man: Velocity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Moving Man: Velocity
Mô tả Students will use The Moving Man to understand time and velocity and to track movement using charts.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charts, Velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Cindi Clarke
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2013
Ngày cập nhật 15/03/2013