The Moving Man: Velocity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Moving Man: Velocity
Mô tả Students will use The Moving Man to understand time and velocity and to track movement using charts.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charts, Velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Cindi Clarke
Email liên lạc cindi.clarke@ymail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2013
Ngày cập nhật 15/03/2013