Balancing Act Homework Activity 1 and 2 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Act Homework Activity 1 and 2
Mô tả This is my first submission. I am interested in creating interactive homework activities students can use to practice physics concepts in a fun way. I plan to use the first part before I teach torque and the second part after we've tried some calculations in class. Thank you for any feedback or suggestions!
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing act, equilibrium, forces, torque
Mô phỏng Cân bằng


Tác giả kimberly skinner
Email liên lạc kimberly.skinner@riverhead.net
Trường / Tổ chức riverhead high school
Ngày đăng ký 09/08/2012
Ngày cập nhật 11/08/2012