Convex and Concave Lens Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Convex and Concave Lens Lab
Mô tả This lab mirrors the more traditional lens lab.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concave, convex, lab, lens, optics, ray
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Kristin Michalski
Email liên lạc mickri@easttroy.k12.wi.us
Trường / Tổ chức East Troy High School
Ngày đăng ký 17/04/2012
Ngày cập nhật 18/05/2016