Energy Skate Park Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, kinetic energy, middle school, potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Noah Podolefsky
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/02/2012
Ngày cập nhật 21/02/2012